Menu

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA PAWŁA ll

W ŁUKOWIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO” (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie informuje, że:

 

1.       Administratorem danych osobowych (uczniów, rodziców, opiekunów prawnych) jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie z siedzibą przy ul. A. Kryńskiego 10, reprezentowane przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie.

2.  Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie możliwy jest poprzez email: 4lolukow@wp.pl

3.   Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d), e) RODO w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczychwynikających z przepisów prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)  w celu określonym przy pozyskiwaniu przedmiotowej zgody.

4.    Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania z mocy obowiązującego prawa, bądź inne podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz publicznych. 

5.       Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7.       Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy (jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa) lub dobrowolny (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą). W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9.       Dane osobowe, po uzyskaniu Państwa zgody, mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10.   Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane.

 

Inspektor ochrony danych osobowych:

Jarosław Sierakowski

e-mail:  4lolukow@wp.pl

tel. (025) 798-26-39                     

     (025) 798-39-98

 
Początek strony