Menu


Historia Szkoły

  
   

 

   

   
   W 1962 r. po miejscowym szpitalu przy ul. Piłsudskiego, pozostał wolny, dwukondygnacyjny budynek – zabytek piątej klasy, budowany w latach 1733 – 1760.
   W budynku mieściło się Kolegium Pijarskie, przemianowane w 1821 r. w Podlaską Szkołę  Wojewódzką, a w latach 1865-1962 – Szpital miejski Św. Tadeusza.
   Po przeprowadzeniu remontu kapitalnego budynku, we wrześniu 1963 r. powstało Liceum Medyczne Pielęgniarstwa zorganizowane przez pierwszą dyrektorkę

Panią Teresę Siedlecką (obecnie mgr Teresę Sołtyszewską) i pierwszą kierownik szkolenia praktycznego mgr Władysławę Bułtowicz.
   Budynek nie spełniał wymogów placówki dydaktycznej, toteż założono, że będą czynione starania prowadzące do budowy nowoczesnej bazy – internatu, szkoły i kompleksu sportowego. Pod koniec lat sześćdziesiątych,
dzięki staraniom Pani Dyrektor i Prezydium Komitetu Rodzicielskiego pod przewodnictwem Pani Jadwigi Sawczuk, została zabezpieczona działka pod zabudowę kompleksu budynków.
    Na początku lat siedemdziesiątych rozpoczęto budowę internatu dla 150 uczniów, który oddano do użytku w listopadzie 1975 r. Prace związane z odbiorem prowadziła dyrektor Krystyna Pacocha. Została także opracowana dokumentacja projektowa na budynek szkoły z salą gimnastyczną, która nie doczekała się realizacji. W wyniku zmiany podziału administracyjnego kraju , Łuków znalazł się w nowym województwie siedleckim, które nie mogło subsydiować budowy szkoły.
    Trudności w systematycznym remontowaniu starego, liczącego 224 lata budynku, doprowadziły do zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży i nauczycieli. Ówczesne władze wojewódzkie w maju 1984 r. podjęły
decyzję o wprowadzeniu szkoły (na czas nieokreślony) do Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, w którym nauka odbywałaby się od godz. 14.00-15.00 do późnych godzin wieczornych.
    Rada Pedagogiczna pod kierunkiem wicedyrektor mgr Władysławy Bułtowicz i Kierownika szkolenia mgr Teresy Sołtyszewskiej, nie wyraziła zgody na wymienione przez władze oświatowe warunki, jednocześnie żądając fachowej ekspertyzy budynku i środków finansowych na remont.
    Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej mgr Elizę Gizę i mgr Longinę Król z kierownictwem Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach dały szansę na pozostanie w dotychczasowym budynku, pod warunkiem przeprowadzenia kapitalnego remontu. W okresie od listopada 1985 r. do grudnia 1986 r. dyrektor Longina Król prowadziła remont kapitalny budynku z wymianą części ścian zewnętrznych na parterze, tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kanalizacji.
    Rozległy zakres techniczny remontu, przy jednoczesnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych był bardzo uciążliwy i zmuszał do ponoszenia ryzyka. W kronice szkoły odnotowano „... ale tę kurację przetrwaliśmy my – młodzież, nauczyciele i budynek...”
    Fakt usiłowania wyprowadzenia przez władzę szkoły ze starego budynku okazał się proroczy i podjęto intensywne starania o kontynuację budowy szkoły. 24 czerwca 1984 r. z inicjatywy ówczesnego wicedyrektora mgr Władysławy Bułtowicz powołano Społeczny Komitet Pomocy Szkole pod przewodnictwem rodziców pani Lucyny Jeżowej i Pana Henryka Abramka. Istotę i trudności związane z przekonywaniem decydentów o konieczności zapewnienia szkole nowego budynku, oddaje oprawiona księga dokumentacji starań o budowę Liceum Medycznego w Łukowie w latach 1984-1990.
    Wrzesień 1986 r. zaowocował wydaniem decyzji o opracowaniu dokumentacji projektowej na nowy budynek dydaktyczny z kompleksem sportowym. Ówczesny Wojewoda Siedlecki Zatwierdził realizację inwestycji na lata 1989-1992, przekazując inwestorstwo Urzędowi Miasta w Łukowie oraz środki finansowe (w kwocie 1/9 wartości kosztorysowej) na rozpoczęcie budowy. Rozpoczęci budowy szkoły zawdzięczamy pani dyrektor mgr Elizie Gizie, która z determinacją przekonywała Rade Miasta w 1989 r., pozyskując przychylność Radnych.
    Radość z budowy trwała jednak krótko, wykonano część kanału deszczowego na ulicy Kryńskiego i wyposażenie budowy w sieć energetyczną, po czym, w 1991 roku inwestycję wstrzymano. Może kolejna przeszkoda na drodze do nowej szkoły wystąpiła, by potwierdziła się sentencja zapisana w kronice.

 

„Nie ma zwycięstwa bez trudu.”
   Horacy

   Były to jednak ostatnie zmagania z przeciwieństwami losu do nowego budynku szkoły.
   W maju 1992 r. pojawiła się nadziej a kontynuowania budowy, ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
   We wrześniu 1992 r. Łukowskie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło budowę, a dyrektor mgr Longinie Król udało się doprowadzić do zdecydowanych rozstrzygnięć wszystkich spraw formalnych związanych z realizacją inwestycji. Założona pełną kontrolę nad jakością prac budowlanych, oszczędne wydawanie środków budżetowych i zrezygnowano z powierzania prowadzenia budowy inwestorowi zastępczemu. 15 Października 1992 r. były już wykonane fundamenty. Zorganizowano skromna uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, dając wyraz tradycji budowlanej. Akt erekcyjny umieszczony w tubie mosiężnej ze srebrnymi monetami „na szczęście” pozostawiliśmy potomnym.
    Zespół dyrekcyjny ponosił całkowitą odpowiedzialność połączoną z ogromnym zakresem obowiązków, które wyrównywała radość i nadzieja, że wkrótce cel zostanie osiągnięty.
    Rok 1995 niesie spełnienie marzeń na wprowadzenie się do budynku dydaktycznego. Upływa pod hasłem prowadzenia przetargów na wyposażenie w meble i pomoce szkolne oraz stanowcze mobilizowanie wykonawcy do dotrzymania terminu odbioru. Dnia 22 grudnia 1995 r. opuszczamy stary budynek szkoły. Z ulgą przyjęliśmy fakt, że dotrwał z nami, że poważne zagrożenie techniczne budynku (trwające od kilku lat) nie będą już naszym problemem.
    Moment rozstania, choć tak długo oczekiwany, nie był łatwy. Niósł nutę nostalgii za przeszłością, nagle wszyscy dostrzegli, że „stara szkoła” zbliżała ludzi, że utraciliśmy coś bardzo ważnego....
    Stary budynek został przekazany Urzędowi Rejonowemu w Łukowie i wyremontowany. Idealna organizacja przewożenia majątku szkoły przez nauczycieli, pracowników, rodziców i młodzież oraz urządzenie nowego budynku szkoły, pozwoliła na zapomnienie „już dawnej rzeczywistości”.
    29 grudnia 1995 r. odbył się komisyjny odbiór budynku dydaktycznego.
    2 stycznia 1996 r. – pierwszy dzień nauki i pracy w pięknym architektonicznie, bardzo dobrze wyposażonym i kubaturowa dużym – 16850 m3, naszym upragniony budynku szkoły.
    8 listopada 1996 r. dokonaliśmy odbioru również pięknej, i bardzo dobrze wykonanej sali gimnastycznej.
    Rok 1997 był czasem rozwiązań projektowych kompleksu sportowego zewnętrznego i ukształtowania terenu. Wykonanie boisk z bieżnią i skocznią z nawierzchni syntetycznej (w stosunku do projektowanych asfaltowych) wymagało zwiększenia nakładów finansowych. Część brakujących środków finansowych uzyskaliśmy z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu dzięki wsparciu lek. Med. Andrzeja Rogalińskiego Dyrektora Wydziału Zdrowia i mgr Ryszarda Głowacza Dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego oraz pomocy władz samorządowych Łukowa.
    Gorące podziękowania składam Burmistrzowi Ryszardowi Ossowskiemu i zastępcy Burmistrza Krzysztofowi Tymoszukowi oraz Zarządowi i Radnym Łukowa za przyjęcie obowiązków wnioskodawcy dofinansowania kompleksu boisk. Pozostałe środki finansowe pochodzą z wykonania prac niefachowych przez grupę Rodziców i częściowo uczniów szkoły.
    Słowa wdzięczności kierujemy, do oddanych sprawom szkoły Rodziców, za pomoc w zagospodarowaniu otoczenia, a szczególnie za piękne świerki, tworzące oazę zieleni.
    Szczególne słowa uznania kieruję do Rodziców, ze Społecznego Komitetu Pomocy Szkole (działającego w latach 1984-1988), Którzy rozpoczęli „walkę” o budowę szkoły oraz rodziców aktywnie pracujących w Radzie Rodziców (w latach 1992-1995 i 1995-1998), którzy zapewnili skuteczną pomoc w zakończeniu budowy.
    Słowa wdzięczności i uznania kieruję do mgr Jolanty Laskowskiej (Kierownika Internatu) za pomoc w prowadzeniu inwestycji i troskę o wystrój estetyczny wewnętrzny i zewnętrzny szkoły. Serdeczne podziękowania składam wicedyrektor mgr Elizie Gizie i Kierownikowi Szkolenia mgr Bożenie Jędrzejewskiej oraz koleżankom i kolegom nauczycielom, kierownikowi administracyjnemu p. Michalinie Kurowskiej i i gł. Księgowemu p. Lechowi Duczkowskiemu za wsparcie i zrozumienie problemów inwestycyjnych oraz urządzenie i wyposażenie szkoły.
    Dziękuje gorąco młodzieży za pomoc w estetycznym zagospodarowaniu wnętrza szkoły, a także za objawy radości, które zrekompensowały nam trudy budowy.

 

„Przeszłość to fundament współczesności,
która z czasem staje się
podłożem przyszłych dziejów”

  cytat z kronik szkoły


   Fundament przyszłych dziejów, jakim jest nowoczesny kompleks dydaktyczno-sportowy, zawdzięczamy niewątpliwie Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Techniki Medycznej, a zwłaszcza Paniom: p. mgr Małgorzacie Znamirowskiej i p. Elżbiecie Ciesielskiej, które bezpośrednio czuwały nad systematycznym finansowaniem i rytmiczną realizacja inwestycji.
   Serdecznie dziękuję za pomoc w rozwiązywaniu problemów inwestycyjnych lek. stom. Maciejowi Kwiatkowskiemu, Lekarzowi Wojewódzkiemu i lek. med. Andrzejowi Rogalińskiemu, Dyrektorowi wydziału zdrowia oraz St. Wizytatorowi mgr Narcyzie Ratajczak.

mgr Longina Król
Dyrektor szkoły

   Od 14 października 1999 roku patronem naszej szkoły jest Jan Paweł II. Tego dnia miała miejsce uroczystość nadania imienia  oraz przyjęcie sztandaru szkoły. W roku 2002, w związku z reformą szkolnictwa, podjęto decyzję o utworzeniu liceum profilowanego. Od tej chwili funkcjonować zaczęliśmy jako Zespół Szkół Nr IV, w skład którego weszły klasy liceum ogólnokształcącego oraz klasa liceum profilowanego.

   W roku 2006, w ramach porządkowania numeracji szkół, zmieniono nazwę szkoły z II Liceum Ogólnokształcącego na IV Liceum Ogólnokształcące.
   W 2008 roku przestało istnieć liceum profilowane, nastała więc konieczność ponownego przemianowania naszej szkoły. Decyzją Rady Powiatu, od września 2012 roku, nasza szkoła to IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie.

 

Nauczyciele tworzący historię
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II

 

Pani Dyrektor LONGINA KRÓL– dyrektor szkoły w latach 1992-2011. Organizator II Liceum Ogólnokształcącego z autorskim programem kształcenia z elementami edukacji zdrowotnej, zatwierdzonym przez MEN. Systematycznie poszerzała ofertę edukacyjną, tworząc nowe profile kształcenia ogólnokształcącego. Dyrektor inspirujący nieustannie nauczycieli do podejmowania trudnych zadań, przyczyniając się do ciągłego rozwoju szkoły i dobra uczniów.  Jako nauczyciel i dyrektor wyróżniona licznymi odznaczeniami. Praca zawodowa pani Dyrektor Longiny Król to 45 lat ogromnego wkładu w tworzenie historii szkoły, profesjonalizm, uzyskiwanie wysokich wyników nauczania i wychowania. To kultura osobista i takt pedagogiczny oraz zasady etyczne, godne naśladowania. Na emeryturę przeszła w sierpniu 2011 roku.
mgr Eliza Giza –  wicedyrektor szkoły . Funkcję tę pełniła w latach 1992-1999.  Pomysłodawczyni licznych przedsięwzięć w szkole, m.in. do tej pory realizowanych zajęć integracyjnych, organizowanych dla uczniów klas pierwszych. Na emeryturze od 1999roku.
mgr Jolanta Laskowska – wicedyrektor  szkoły. Funkcję tę  pełniła w latach 1999-2009. Doskonały organizator, twórczyni  I Licealiady Szkół  Powiatowych,  nauczycielka matematyki, wieloletni kierownik internatu.  Na emeryturze od 2009roku. Obecnie jest zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin.
mgr Stefania Gomoła – nauczyciel historii od roku 1972. Na emeryturze od 1992 roku.
mgr Alina Goławska - nauczycielka wychowania fizycznego od 1969 roku. Na emeryturę przeszła w  1996 roku.
mgr Hanna Czajkowska – nauczyciel języka polskiego od 1977 roku. Na emeryturze od  1997 roku.
mgr Janina Dragun – nauczycielka języka polskiego i pracownik biblioteki szkolnej. Na emeryturze od 2003 roku.
mgr Wanda Kępa – nauczycielka w liceum profilowanym. Na emeryturze od 2003 roku.
mgr Lidia Sawczuk –  wieloletnia nauczycielka biologii. Na emeryturze od 2007 roku.
mgr Krystyna Ambroziak – nauczycielka w liceum profilownym. Na emeryturze od 2007 roku.
mgr Ewa Lipińska – nauczycielka języka angielskiego. Na emeryturze od 2011 roku.
mgr Stanisław Oleszkiewicz – wieloletni nauczyciel języka rosyjskiego i przysposobienia obronnego. Na emeryturze od 2012 roku.
Błażejczyk Jarosław– (2003-2004), nauczyciel historii
Borkowska Marta – psycholog szkolny
Borkowski Marcin – nauczyciel matematyki
ks.Buch Marek – (2011-2012), nauczyciel religii
Cabaj Dariusz – (1995-1996), nauczyciel wychowania fizycznego
Celiński Grzegorz – (2007-2008), nauczyciel wychowania fizycznego
Cichowlas Karol – (2010-2014), nauczyciel informatyki
Dąbrowska Olga – (1998-2001), nauczyciel języka rosyjskiego
Deleżuch Iwona – (2001-2001), nauczyciel matematyki
ks.Denisiuk Dariusz – (2004-2006), nauczyciel religii
Długosz Agnieszka – (2000-2001), nauczyciel fizyki
Dołęga Katarzyna – (2007-2008), nauczyciel informatyki
Duda Tomasz – (2005-2009), nauczyciel języka niemieckiego
Duszyńska Monika – (2006-2007), nauczyciel języka polskiego
Dzido Beata – (2001-2002), psycholog szkolny
Dziewulski Jarosław – (1998-2008), nauczyciel informatyki
Franczuk Andrzej – (1997-2001), nauczyciel muzyki
Frankowska Barbara - nauczyciel chemii
Gajda Sylwia – bibliotekarz szkolny
Gomółka Marcin – (2000-2001), nauczyciel historii
Gryczka Katarzyna – (2005-2006), nauczyciel
Grzyb Katarzyna – nauczyciel biologii
Hawryluk-Machowiec Joanna – nauczyciel języka polskiego
Izdebska-Chadaj Aneta – nauczyciel informatyki i podstaw przedsiębiorczości
Izdebska Ewa – (1993-1994), nauczyciel matematyki
Jączek Małgorzata – (2002-2003), nauczyciel języka niemieckiego
ks. Kałaska Łukasz – nauczyciel religii
Kamola Zofia – nauczyciel języka polskiego
Kędzierski Lech – (1997-2000), nauczyciel wychowania fizycznego
Kędziora Przemysław – (2007-2008), nauczyciel geografii
Kępa Magdalena – (2000-2001), nauczyciel języka niemieckiego
Koć Danuta – nauczyciel chemii
ks. Komar Adrian – (2006-2008), nauczyciel religii
Kot Anna – (1998-2000), nauczyciel matematyki
ks. Komoszka Zbigniew – (2002-2003), nauczyciel religii
Kopeć Agnieszka – nauczyciel języka polskiego
Kosińska Ewa – nauczyciel matematyki
Kowalczyk Włodzimierz – (2002-2013), nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Kowalska Małgorzata – (2009-2010), nauczyciel języka niemieckiego
Kowalski Paweł – (2011-2014), nauczyciel języka niemieckiego
Kozieł Paweł – (1996-1998), nauczyciel informatyki, matematyki
Krawczyk Walerian – (1999-2000), nauczyciel fizyki
Król Agnieszka – nauczyciel wychowania fizycznego i podstaw przedsiębiorczości
Kucharzak Justyna – (2005-2006), nauczyciel języka polskiego
Kuśmierz Monika – nauczyciel matematyki
Leśniak Edward – (1994-1995), nauczyciel wychowania fizycznego
Madej Joanna – (2008-2009), nauczyciel matematyki
Miazek–Banach Marzena – nauczyciel języka angielskiego
Michalak Hanna – (2002-2003)
Michalec Piotr – (1999-2008), nauczyciel geografii
Mikołajewska Anna – (2004-2007), pedagog szkolny
Milewska Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego
ks.Mirończuk Robert – (2000-2001), nauczyciel religii
Nowak Zofia – (2010-2011), nauczyciel biologii
Nurzyński Maciej – (2006-2008), nauczyciel języka polskiego
Okoń Marek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Olek Beata – (2010-2011), nauczyciel  wiedzy o społeczeństwie
Oleszkiewicz Stefania – (2000-2001), nauczyciel języka polskiego
ks.Osipacz Grzegorz – (2006-2008), nauczyciel religii
Pawlikowska Renata - nauczyciel prowadzący zajęcia artystyczne
Pastuch Dymitr – nauczyciel języka angielskiego
ks.Paszkiewicz Paweł – (2008-2011), nauczyciel religii
Pieńkus Renata – (1999-2000), nauczyciel matematyki
Pieniak Andrzej – (1998-2001), nauczyciel informatyki
Peryt Krystyna – (1999-2001), nauczyciel w liceum profilowanym
Płudowski Piotr – nauczyciel geografii
Przeździak Renata – (2004-2005), psycholog szkolny
ks. Rękawek Jarosław – (2004-2006), nauczyciel religii
Rybka Agnieszka – (2000-2001), nauczyciel chemii
Rzymowski Janusz – (2000-2001), nauczyciel wychowania fizycznego
Salamończyk Edyta – (2008-2009), nauczyciel języka polskiego
Samujło Robert – (1996-1997), nauczyciel wychowania fizycznego
ks. Sawiuk Piotr – (2008-2013), nauczyciel religii
Sierakowski Jarosław – nauczyciel fizyki
Słodkowski Rafał – nauczyciel wychowania fizycznego
Smolak Sławomir – (1998-1999), nauczyciel geografii
Smolarz Michał – (2008-2009), nauczyciel wychowania fizycznego
Smolarz  Ryszard – (1994-2001), nauczyciel geografii
Sołtyszewski Sławomir – (1992-1995), nauczyciel muzyki
Stadnik–Kowalczyk Elżbieta – nauczyciel języka rosyjskiego
Sulej Justyna – (2008-2009) nauczyciel geografii
Sygnecka Hanna – nauczyciel języka niemieckiego
Sypiańska Katarzyna – (2007-2008), nauczyciel historii
Szczygielska Joanna – (2006-2013), nauczyciel biologii
ks.Szpura Andrzej – (2000-2004), nauczyciel religii
Świder Rozalia – (1998-2000), nauczyciel języka angielskiego
Uszko Dorota – nauczyciel geografii
Walo Jolanta – (2010-2011), nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
ks. Wiatrak Paweł – (1997-2000), nauczyciel religii
Wierzchowska Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego
ks. Wojtkowicz Artur – nauczyciel religii
Wójcik Apolonia – (2001-2001), nauczyciel fizyki
Wójcikowski Tadeusz – (2004-2007), nauczyciel fizyki
Zalewski Zygmunt – nauczyciel historii
Zarzycka Agnieszka – (2008-2009), nauczyciel języka polskiego
Zdanikowska Renata – nauczyciel języka polskiego
Zielonka Małgorzata – (2007-2009), nauczyciel chemii
Zielonka Wojciech – (1995-1997), nauczyciel muzyki
Ziomek Janusz – nauczyciel wychowania fizycznego
Żach Joanna – (1999-2003), nauczyciel biologii
Żaromska Marzena – nauczyciel wychowania fizycznego
Żurawski Marek – (1995-1996)

 

 

 

 

Początek strony