Menu

      

logo-p.jpg

Historia Szkoły

 

          Historia IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie rozpoczyna się w czerwcu 1992 roku, kiedy to  zostało powołane  II Liceum Ogólnokształcące. Źródłem pomysłu na utworzenie naszej szkoły była wolna baza dydaktyczna przedmiotów ogólnokształcących, zasoby kadry pedagogicznej po likwidowanym Liceum Medycznym.

Niedobór szkół ponadpodstawowych w rejonie Łukowa oraz rozpoczęcie budowy nowoczesnego budynku szkoły, a przede wszystkim podjęte przez Dyrektor Longinę Król starania w Kuratorium Oświaty w Siedlcach i Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego, doprowadziły do przyjęcia w roku szkolnym 1992/93 klasy pierwszej liczącej 34 uczniów.  Realizowano w niej autorski program, opracowany przez nauczycieli zawodu Liceum Medycznego, obejmujący przedmioty:

- Propedeutyka zdrowia i choroby;

- Zabiegi w ratowaniu zdrowia i życia;

- Higiena kobiety i zdrowia dziecka.

Projekt programu autorskiego zatwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej.  W kolejnych latach sukcesywnie zwiększała się liczba oddziałów klas pierwszych.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii było przeniesienie szkoły, 22 grudnia 1995 roku, do nowego, wyposażonego w nowoczesne pomoce dydaktyczne budynku na ulicy Kryńskiego 10 w Łukowie.

Pierwsi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego ukończyli szkołę w czerwcu 1996 roku. W tym samym czasie oddano do użytku salę gimnastyczną, a rok później kompleks boisk sportowych z nawierzchnią syntetyczną.

            W roku szkolnym 1997/98 utworzono profil biologiczno-chemiczny i przyjęto młodzież  klas ósmych do 5 oddziałów licealnych. Zwiększenie liczby uczniów, nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi, sprzyjało rozwojowi zainteresowań młodzieży, przejawiających się w ich aktywnej pracy i osiągnięciach. W tym też roku 56 absolwentów otrzymało świadectwa dojrzałości.

W roku 1999/2000 utworzono dwa nowe kierunki kształcenia: ogólny z elementami edukacji zdrowotnej i biologiczno-chemiczno-ogólny z rozszerzonym językiem angielskim i niemieckim. W tym też roku w szkole uczyło się 511 uczniów.

Rozwój szkoły przyczynił się do rozpoczęcia prac nad wyborem patrona i sztandaru. Już w lutym 1996 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wychowawcy przedstawili kandydatów, których zgłosiła młodzież z poszczególnych klas. Rada Pedagogiczna do dalszego wyboru zakwalifikowała 4 osoby: dr B. Chąciński, kpt. W. Rejmak ps. „Ostoja”, K. Levittoux, ks. S. Brzóska. Po długiej dyskusji Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dokonała wyboru na Patrona Szkoły doktora Bronisława Chącińskiego.  Nie był to wybór ostateczny. Temat odroczono, aby ponownie powrócić do niego w roku 1998.  Na kolejnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej wysunięto nowego kandydata – Jana Pawła II. Dnia 14 grudnia 1998 roku dyrektor Longina Król przedstawiła wyniki deklaracji poszczególnych klas w związku z wyborem patrona szkoły. Propozycję wyboru Jana Pawła II na Patrona szkoły poparło 433 uczniów, natomiast jedynie 23 osoby wstrzymały się od głosu.

Od nowego roku rozpoczęto intensywne prace, mające na celu przygotowanie i realizację projektu, które ujęto w  szczegółowy harmonogram :

1. Zaangażowanie się w budowę pomnika Papieża w Łukowie (zbieranie cegiełek) – maj/czerwiec 1999;
2. Kontakty z innymi szkołami noszącymi imię Jana Pawła II;
3. Zorganizowanie wieczoru poezji autorstwa Karola Wojtyły oraz wystawienie sztuki „Brat naszego Boga”;
4. Doposażenie biblioteki w dzieła Patrona;
5. Udział młodzieży w konkursach związanych z osobą Papieża;
6. Poznanie przemówień papieskich oraz filmów o Papieżu;
7. Udział uczniów w służbie porządkowej w czasie wizyty Papieża w Siedlcach;
8. Pielgrzymka do Wadowic oraz miejsc związanych z Patronem.
 Równolegle młodzież rozpoczęła prace nad graficznym projektem sztandaru szkoły.

         Dnia 8 stycznia 1999 roku komisja ustalona przez dyrektora szkoły rozważyła propozycje wzoru sztandaru II Liceum Ogólnokształcącego. Podjęto decyzje, że strona główna  płata o kolorze czerwonym będzie zawierała wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod godłem zamieszczony będzie łukiem napis: Bóg, Honor, Ojczyzna. Wizerunek orła białego zostanie wyhaftowany kolorem srebrnym, korona, szpony, dziób w kolorze złotym. Napis Bóg, Honor, Ojczyzna – w kolorze białym. Rozważając wygląd strony odwrotnej,  dyskusja dotyczyła tego, czy płat powinien zawierać wizerunek patrona czy wybrać propozycje, dotyczące bardziej ogólnej symboliki. Ostatecznie nauczyciele i młodzież wybrała wzór płata opracowany przez uczennicę klasy IB Martę Juchniewicz. Zgodnie z propozycją projektu, płat lewy przedstawia na błękitnym tle stylizowany wizerunek globu ziemskiego w kolorze starego złota i ukośnie na nim umieszczone gęsie pióro, wyhaftowane białą nicią w różnych odcieniach. W otoku od lewej widnieje napis: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie. Symbolika tej strony jest następująca: kula ziemska wyobraża odrodzenie, także nieśmiertelność, wieczność, wolę i potęgę polską; świętość, mądrość, a więc wartości, które wynikają z nauki Jana Pawła II. Podobną wymowę ma złoto – symbol boskości, godności, doskonałości, mądrości, wszystkiego, co ważne i wartościowe również w sferze ducha. Kolor tła – błękit – jest symbolem trwałości i wieczności. Nasuwa się więc interpretacja, że nauka Patrona Szkoły ma wymiar ponadczasowy. Pióro – symbol najbardziej wyrazisty i znany młodzieży jako metafora talentu poetyckiego, natchnienia, poezji. Pióro to także dobra myśl, dobre słowo, dobry uczynek. Jest też symbolem władzy najwyższej danej od nieba i w tym znaczeniu umieszczone jest m.in. na czterech narożnych słupkach baldachimów papieży i monarchów. Oznacza władzę, autorytet, łaski, sprawiedliwość  rozprzestrzenione na czterech końcach świata. Symbolika tej strony sztandaru oddaje w pełni przesłania papieża Jana Pawła II i wyraża wynikające z nich wartości ważne dla młodego pokolenia.

       Dnia 18 stycznia 1999 roku uzyskano od Biskupa Ordynariusza Doktora Jana Wiktora Nowaka oficjalną pisemną zgodę na nadanie II Liceum Ogólnokształcącemu w Łukowie imienia Jana Pawła II. Następnie wystąpiono do Kuratorium Oświaty w Lublinie z wnioskiem o zaopiniowanie pracy z Patronem. Po otrzymaniu pozytywnej oceny, dyrektor szkoły Longina Król uzyskała od organu prowadzącego tj. Starostwa w Łukowie zatwierdzenie imienia szkoły i wzoru sztandaru.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 1999 roku, przedstawiono harmonogram uroczystości nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru.

Uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz sztandaru szkoły odbyła się 14 października 1999 roku.

Jan Paweł II wiedział o istnieniu naszej szkoły. W lipcu 2001 roku miała miejsce pielgrzymka nauczycieli do Rzymu, z której uczestnicy przywieźli dla szkoły błogosławieństwo Papieża.  Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2001 roku, odczytany został list z Watykanu, w którym Jan Paweł II podziękował za życzenia przesłane z okazji urodzin.

       Nasza szkoła corocznie uczestniczy w październikowych Zjazdach Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II, odbywających się w Częstochowie. Święto szkoły natomiast obchodzone jest albo 16 października (wybór na Stolicę Apostolską), albo 22 października (inauguracja pontyfikatu), jako Dzień Patrona Szkoły. Wartości, które głosił patron są realizowane w procesie wychowania młodzieży   i stanowią część szkolnego planu wychowawczego. Zgodnie z nauką Jana Pawła II jednym z najważniejszych celów wychowawczych ma być wyrabianie szacunku dla drugiego człowieka, poszanowanie godności osobistej i pełnej akceptacji, także dla inaczej myślących.

Od roku 2005 tradycją szkoły zostało przyznawanie Medalu Jana Pawła II absolwentom, którzy w ciągu całego pobytu w szkole wyróżnili się szczególnymi zasługami. Ustalono kryteria przyznawania tego wyróżnienia:

1.      Aktywny udział w uroczystościach szkolnych;

2.      Godne reprezentowanie szkoły;

3.      Życie i postępowanie zgodne z naukami Patrona Jana Pawła II;

4.      Bardzo dobre wyniki w nauce;

5.      Wzorowe zachowanie;

6.      Odpowiedzialne wykonywanie swoich obowiązków;

7.      Dobra reputacja w szkole i poza szkołą;

8.      Nie posiadanie nałogów;

9.      Pozytywna opinia wychowawców i nauczycieli.

     W związku z wejściem do szkół średnich III etapu reformy, z dniem 1 września 2002 roku nasza placówka została szkołą ponadgimnazjalną i od tej pory II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II przyjęło nazwę Zespołu Szkół Nr 4. W skład Zespołu wchodziły: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz II Liceum Profilowane.

Mając na uwadze rozwój szkoły oraz zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych z inicjatywy pani Dyrektor Longiny Król, w roku 2002 szkoła przystąpiła do projektu „Pracownia Internetowa w Każdej Szkole" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W ramach tego projektu zorganizowano nowoczesną pracownię informatyczną, przeprowadzono szkolenia komputerowe dla nauczycieli,  utworzono Multimedialne Centrum Informacyjne w czytelni oraz pracowni 31, a także w całości skomputeryzowano bibliotekę szkolną.  

30 sierpnia 2006 roku Rada Powiatu w Łukowie uchwaliła zmianę nazwy szkoły z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz II Liceum Profilowanego na IV Liceum Ogólnokształcące i IV Liceum Profilowane, funkcjonujące pod wspólną nazwą Zespołu Szkół Nr 4.

     Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10 stycznia 2012 roku, Dyrektor Zygmunt Zalewski przedstawił wniosek o wyłączenie z dniem 31 sierpnia 2012 roku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II z Zespołu Szkół Nr 4. W uzasadnieniu przekazał, że z dniem 31 sierpnia 2008 roku nastąpiła likwidacja IV Liceum Profilowanego i kształcenie odbywa się tylko w jednym typie szkoły ponadgimnazjalnej, tj. liceum ogólnokształcącym.  W związku z tym od 1 września 2012 roku szkoła funkcjonuje pod nazwą IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II.

Na mocy Umowy Użyczenia, zawartej w dniu 25 sierpnia 2014 roku pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Łukowskim, IV Liceum Ogólnokształcące korzysta z bazy Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie (obecnie nazwa szkoły:   Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe).

Systematyczna praca pedagogiczna i wychowawcza nauczycieli przynosi pozytywne efekty edukacyjne. Młodzież ucząca się w szkole uzyskuje bardzo dobre i dobre wyniki nauczania, bierze udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Spośród najlepszych uczniów typowana jest młodzież do różnorodnych stypendiów naukowych: Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stypendium Starosty

 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 

Typowanie za rok szkolny:

1996/1997 - Anna Gradziej (1A) średnia 4,92

1997/1998 - Karolina Walczak (1A) średnia 5,14

1998/1999 -  Anna Gradziej (3A) średnia 5,16

1999/2000 - Wioletta Mirek (1C) średnia 5,15

2000/2001 - Krzysztof Fornal (1C) średnia 5,31

2002/2003 - Krzysztof Fornal (2C) średnia 5,46

2003/2004 - Joanna Jakubik (4B) średnia 5,45

Katarzyna Baran(1LP) średnia 5,07

2004/2005 - Monika Stępnicka (2LP) średnia 5,0

Kamil Skwarek (1C) średnia 5,23

2005/2006 - Kamil Skwarek (2C) średnia 5,36

Dagmara Miłosz (2LP) średnia 4,78

2006/2007 - Magdalena Kopeć (2C) średnia 5,15

Karolina Gajowa  (1LP) średnia 4,85

2007/2008 - Katarzyna Dmowska (2D) średnia 5,15

Anna Sikora (2LP) średnia 5,0

2008/2009 - Marlena Konstanty (2F) średnia 5,36

2009/2010 - Tomasz Wojtaszek (2A) średnia 5,29

2010/2011 - Władysław Jaroszuk (2A) średnia 5,23

2011/2012 - Martyna Kuczyńska (2D) średnia 5,31

2012/2013 - Magdalena Golba (3E) średnia 5,56

2013/2014 - Piotr Machowiec (2B) średnia 5,75

2014/2015 - Piotr Machowiec (3B) średnia 6,00

2015/2016 - Natalia Winiarska (3B) średnia 5,67

2016/2017 - Maciej Rola (1A) średnia 5,31

2017/2018 - Ewa Poźniak (1A) średnia 5,56

2018/2019 - Ewa Poźniak (2A) średnia 5,62

 

Sukcesy szkoły w olimpiadach oraz bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, jakie uzyskują uczniowie, mają odzwierciedlenie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów według FUNDACJI EDUKACJI PERSPEKTYWY.

 

2010 – Brązowa Szkoła

2012 – Brązowa Szkoła

2013 – Srebrna Szkoła

2014 – Brązowa Szkoła

2015 – Srebrna Szkoła

2016 – Brązowa Szkoła

2017 – Brązowa Szkoła

2018 – Brązowa Szkoła

Uczniowie, którzy wyróżniają się działalnością na rzecz innych, godnie reprezentują szkołę, uzyskują wysokie wyniki nauczania oraz postępują zgodnie z naukami Patrona Szkoły, otrzymują Medal Jana Pawła II.

Medal Jana Pawła II

 

2004/2005

Emilia Dębowska

Natalia Żabicka

Ewa Kamecka

2005/2006

Kamil Skwarek

Katarzyna Zdunek

Dagmara Miłosz

2006/2007

Magda Kopeć

Magda Kazana

Łukasz Szczygielski

2007 /2008

Katarzyna Pieńkosz

Magdalena Osiak

Dorota Gajo

2008/2009

Bartosz Siwiak

2009/2010

Paweł Prusak

Patrycja Michalak

Marlena Konstanty

2010/2011

Tomasz Wojtaszek

Marcin Sosnowski

2011/2012

Władysław Jaroszuk

Jakub Przybysz

2012/2013

Piotr Grzebisz

Bartosz Osiak

Martyna Kuczyńska

2013/2014

Radosław Jóźwik

Katarzyna Karwowska

2014/2015

Magdalena Golba

2015/2016

Piotr Machowiec

Jakub Brojek

2016/2017

Kinga Burdach

2017/2018

Kamil Modrzewski

Jakub Niedziółka

2018/2019

Magdalena Rosłoń

 

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD ETAPU CENTRALNEGO

 

Zbigniew Chmiel –Finalista Olimpiady Historycznej – etap centralny (2003/2004)

Kamil Skwarek – Finalista Olimpiady Historycznej - etap centralny (2005/2006)

Magda Osiak –Finalistka XXXVII Olimpiady Języka Rosyjskiego – etap centralny(2005/2006)

Olga Karmanowicz – Finalistka  XL Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego – etap centralny (2007/2008)

Dorota Gajo– Finalistka XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego – etap centralny (2007/2008)

Bartosz Siwiak – Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” - etap centralny (2008/2009)

Marlena Konstanty –Finalistka 51 Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym – etap centralny (2009/2010)

Marlena Konstanty –Finalistka XXXVI Olimpiady Historycznej – etap centralny (2009/2010)

Tomasz Wojtaszek –Finalista XXXVI Olimpiady Geograficznej – etap centralny (2010/2011)

Mateusz Osypiński – Laureat Olimpiady Filozoficznej – etap centralny (2011/2012)

Dagmara Nurzyńska – Finalistka XIX Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka – etap centralny (2011/2012)

Kamil Lewoszewski – Finalista XXVI Olimpiady Filozoficznej – etap centralny (2013/2014)

Władysław Jaroszuk - Laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego – etap centralny (2014/2015)

Tomasz Grula – Finalista XXVIII Olimpiady Filozoficznej – etap centralny (2015/2016)

Kinga Burdach – Laureatka XLIII Olimpiady Historycznej – etap centralny (2016/2017)

Martyna Burdach Finalistka XXIX Olimpiady Filozoficznej – etap centralny (2016/2017)

Łukasz Kopeć – Finalista LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – etap centralny (2017/2018)

Martyna Burdach Finalistka XXX Olimpiady Filozoficznej – etap centralny (2017/2018)

 

 

KLASY I WYCHOWAWCY

1992 - 1996

Klasa 1   Danuta Koć

 

1993 - 1997

Klasa A   Alina Goławska

Klasa B   Stanisław Oleszkiewicz

 

1994 - 1998

Klasa A   Lidia Sawczuk

Klasa B   Janina Dragun

 

1995 - 1999

Klasa A   Małgorzata Nowak/Ewa Kosińska

Klasa B   Ewa Lipińska / Paweł Kozieł

Klasa C   Ryszard Smolarz

 

1996 - 2000

Klasa A   Hanna Sygnecka

Klasa B   Zygmunt Zalewski

Klasa C   Danuta Koć

 

1997 - 2001

Klasa A   Agnieszka Piechowicz (Król)/Wojciech Smyk

Klasa B   Stanisław Oleszkiewicz

Klasa C   Paweł Kozieł / Lech Kędzierski/ Rafał Słodkowski

 

1998 - 2002

Klasa A   Lidia Sawczuk

Klasa B   Joanna Hawryluk – Machowiec

Klasa C   Zofia Kamola

Klasa D   Zofia Kamola /Andrzej Franczuk/ Jolanta Laskowska

Klasa E   Anna Kot/ Renata Pieńkus/Monika Kuśmierz

 

1999 - 2003

Klasa A   Marzena Żaromska

Klasa B   Piotr Michalec/ Agnieszka Król

Klasa C   Ewa Lipińska

Klasa D   Ewa Kosińska

Klasa E   Joanna Żach/ Hanna Czajkowska

 

2000 - 2004

Klasa A   Zygmunt Zalewski

Klasa B   Danuta Koć

Klasa C   Agnieszka Długosz/ Stanisław Oleszkiewicz

Klasa D   Aneta Izdebska – Chadaj

Klasa E   Wanda Kępa/ Jolanta Laskowska

Klasa F   Hanna Sygnecka

 

2002 - 2005

Klasa A   Joanna Hawryluk – Machowiec

Klasa B   Lidia Sawczuk

Klasa C   Piotr Michalec

Klasa D   Rafał Słodkowski

Klasa E   Monika Kuśmierz/ Stanisław Oleszkiewicz

Liceum Profilowane    Zofia Kamola

 

2003 - 2006

Klasa A   Ewa Kosińska

Klasa B   Agnieszka Król

Klasa C   Marzena Żaromska

Klasa D   Agnieszka Kopeć

Liceum Profilowane   Ewa Lipińska

 

2004 - 2007

Klasa A   Aneta Izdebska – Chadaj

Klasa B   Hanna Sygnecka

Klasa C   Danuta Koć

Klasa D   Zygmunt Zalewski

Klasa E   Włodzimierz Kowalczyk

Liceum Profilowane   Katarzyna Grzyb/ Agnieszka Król

 

 

2005 - 2008

Klasa A   Joanna Hawryluk – Machowiec

Klasa B   Małgorzata Wierzchowska/ Hanna Sygnecka

Klasa C   Stanisław Oleszkiewicz

Klasa D   Rafał Słodkowski

Klasa E   Piotr Michalec/Jolanta Laskowska

Liceum Profilowane   Zofia Kamola

 

2006 - 2009

Klasa A   Ewa Kosińska

Klasa B   Agnieszka Król

Klasa C   Marzena Żaromska

Klasa D   Agnieszka Kopeć

Klasa E   Janusz Ziomek

 

2007 - 2010

Klasa A   Aneta Izdebska – Chadaj

Klasa B   Jarosław Sierakowski

Klasa C   Zygmunt Zalewski

Klasa D   Katarzyna Grzyb

Klasa E   Monika Kuśmierz

Klasa F   Włodzimierz Kowalczyk

Klasa G   Marzena Miazek – Banach

 

2008 – 2011

Klasa A   Katarzyna Dąbrowska

Klasa B   Zofia  Kamola

Klasa C   Joanna Hawryluk -  Machowiec

Klasa D   Hanna Sygnecka

Klasa E   Elżbieta Stadnik – Kowalczyk

Klasa F   Rafał Słodkowski

 

 

2009 - 2012

Klasa A   Ewa Kosińska

Klasa B   Marzena Żaromska

Klasa C   Janusz Ziomek

Klasa D   Agnieszka Kopeć

Klasa E   Agnieszka Król

 

2010 - 2013

Klasa A   Jarosław Sierakowski

Klasa B   Katarzyna Grzyb

Klasa C   Marzena Miazek – Banach

Klasa D   Monika Kuśmierz

Klasa E   Renata Zdanikowska

Klasa F   Stanisław Oleszkiewicz/Włodzimierz Kowalczyk

Klasa G   Dorota Uszko

 

2011 - 2014

Klasa A   Aneta Izdebska – Chadaj

Klasa B   Joanna Hawryluk – Machowiec

Klasa C   Elżbieta Stadnik – Kowalczyk / Dymitr Pastuch

Klasa D   Hanna Sygnecka/ Rafał Słodkowski

Klasa E   Zofia Kamola

Klasa F   Katarzyna Dąbrowska/ Marcin Borkowski

 

2012 - 2015

Klasa A   Ewa Kosińska

Klasa B   Agnieszka Kopeć

Klasa C   Małgorzata Wierzchowska

Klasa D   Janusz Ziomek

Klasa E   Agnieszka Król

 

2013-2016

Klasa A   Marzena Miazek – Banach

Klasa B   Katarzyna Grzyb

Klasa C   Elżbieta Stadnik – Kowalczyk

Klasa D   Monika Kuśmierz

Klasa E   Renata Zdanikowska

 

 

2014 – 2017

Klasa A   Aneta Izdebska – Chadaj

Klasa B   Joanna  Hawryluk - Machowiec

Klasa C   Marzena Żaromska

Klasa D   Zofia Kamola

Klasa E   Dorota Uszko

Klasa F   Rafał Słodkowski

 

2015 - 2018

Klasa A   Agnieszka Kopeć

Klasa B   Agnieszka Cieślak

Klasa C   Janusz Ziomek

Klasa D   Katarzyna Milewska/ Marta Borkowska

Klasa E   Dymitr Pastuch

Klasa F   Agnieszka Król

 

2016 - 2019

Klasa A   Renata Zdanikowska

Klasa B   Katarzyna Grzyb

Klasa C   Marzena Miazek – Banach

Klasa D   Monika Kuśmierz

Klasa E   Elżbieta Stadnik – Kowalczyk

 

2017 - 2020

Klasa A   Aneta Izdebska – Chadaj

Klasa B   Joanna Hawryluk – Machowiec

Klasa C   Magdalena Kępa

Klasa D   Marzena Żaromska

Klasa E   Dorota Uszko

 

2018 - 2021

Klasa A  Hanna Konstanta

Klasa B  Barbara Frankowska

Klasa C  Agnieszka Kopeć

Klasa D  Agnieszka Król 

 

2019 - 2022

Klasa Apg Katarzyna Milewska

Klasa Bpg Katarzyna Grzyb

Klasa Cpg Marzena Miazek-Banach

Klasa Dpg Monika Kuśmierz

 

2019 - 2023

Klasa App Agata Niewęgłowska

Klasa Bpp Renata Zdanikowska

Klasa Cpp Agnieszka Cieślak

Klasa Dpp Elżbieta Stadnik-Kowalczyk

 

 

Dyrektorzy:

 

Dyrektor mgr LONGINA KRÓL– dyrektor szkoły w latach 1992-2011.

Dyrektor mgr ZYGMUNT ZALEWSKI – dyrektor szkoły od 2011 roku.

 

Wicedyrektorzy:

 

mgr Eliza Giza –  wicedyrektor szkoły w latach 1992- 1999.

mgr Jolanta Laskowska – wicedyrektor  szkoły w latach 1999-2009.

mgr Zygmunt Zalewski- wicedyrektor  szkoły w latach 2009 – 2011.

mgr Katarzyna Grzyb – wicedyrektor szkoły w latach 2011-2013.

mgr inż. Jarosław Sierakowski - wicedyrektor szkoły od 2013 roku.

 

Nauczyciele tworzący historię
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II

 

Dyrektor mgr Longina Król– dyrektor szkoły. Funkcję tę pełniła w latach 1992-2011. Organizator II Liceum Ogólnokształcącego z autorskim programem kształcenia z elementami edukacji zdrowotnej, zatwierdzonym przez MEN. Systematycznie poszerzała ofertę edukacyjną, tworząc nowe profile kształcenia ogólnokształcącego. Dyrektor inspirujący nieustannie nauczycieli do podejmowania trudnych zadań, przyczyniając się do ciągłego rozwoju szkoły i dobra uczniów. Jako nauczyciel i dyrektor wyróżniona licznymi odznaczeniami. Praca zawodowa pani Dyrektor Longiny Król to 45 lat ogromnego wkładu w tworzenie historii szkoły, profesjonalizm, uzyskiwanie wysokich wyników nauczania i wychowania. Na emeryturę przeszła w sierpniu 2011 roku.

 

mgr Eliza Giza-  wicedyrektor szkoły. Funkcję tę pełniła w latach 1992- 1999. Pomysłodawczyni licznych przedsięwzięć w szkole, m.in. do tej pory realizowanych zajęć integracyjnych, organizowanych dla uczniów klas pierwszych. Na emeryturze od 1999 roku.

 

mgr Jolanta Laskowska – wicedyrektor  szkoły. Funkcję tę  pełniła w latach 1999-2009. Doskonały organizator, pomysłodawca I Licealiady Szkół Powiatowych – projektu cyklicznych spotkań i rywalizacji w różnych dziedzinach sportu, nauki i sztuki uczniów szkół średnich, nauczyciel matematyki, wieloletni kierownik internatu. Na emeryturze od 2009 roku.

 

mgr Ambroziak Krystyna – (2002-2007) nauczyciel przedmiotów zawodowych w liceum profilowanym. Na emeryturze od 2007 roku.
mgr Borkowska Marta – psycholog szkolny od 2005 roku
mgr Borkowski Marcin – (2010-2018) nauczyciel matematyki 
mgr Cichowlas Karol – (2010-2014), nauczyciel informatyki
mgr Cieślak Agnieszka – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie od 2013 roku
mgr Czajkowska Hanna – (1992-1997), nauczyciel języka polskiego. Na emeryturze od 1997 roku.
mgr Dąbrowska Olga – (1998-2001), nauczyciel języka rosyjskiego
ks. mgr Denisiuk Dariusz – (2004-2006), nauczyciel religii
mgr Dragun Janina – (1992-2003), nauczyciel języka polskiego i pracownik biblioteki szkolnej
mgr Duda Tomasz – (2005-2009), nauczyciel języka niemieckiego
mgr Dziewulski Jarosław – (1998-2008), nauczyciel informatyki
mgr Franczuk Andrzej – (1997-2001), nauczyciel muzyki
mgr Frankowska Barbara - nauczyciel chemii od 2015 roku
ks. Kamil Frączek - nauczyciel religii od 2017 roku
mgr Gajda Sylwia – nauczyciel bibliotekarz od 2003 roku
mgr Giza Eliza – (1992-1999), nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Goławska Alina – (1992-1997), nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Grzyb Katarzyna – nauczyciel biologii od 2004 roku
mgr Hawryluk-Machowiec Joanna – nauczyciel języka polskiego od 1996 roku
mgr Izdebska-Chadaj Aneta – nauczyciel informatyki i podstaw przedsiębiorczości od 2000 roku
ks. mgr Kałaska Łukasz – (2012-2017), nauczyciel religii
mgr Kamola Zofia – nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze od 1998 roku
mgr Kędzierski Lech – (1997-2000), nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Kępa Magdalena – (2000-2001), nauczyciel języka niemieckiego od 2016
mgr Kępa Wanda – (1997- 2003), nauczyciel przedmiotów zawodowych w liceum profilowanym. Na emeryturze od 2003 roku.
mgr Kisielewska Anna – (2016-2018) nauczyciel matematyki 
mgr Koć Danuta – (1992-2016), nauczyciel chemii. Na emeryturze od 2016 roku.
ks. mgr Komar Adrian – (2006-2008), nauczyciel religii
mgr Konstanta Hanna – nauczyciel matematyki od 2013 roku
mgr Kopeć Agnieszka – nauczyciel języka polskiego od 2003 roku
mgr Kosińska Ewa – nauczyciel matematyki od 1996 roku. Na emeryturze od 2015 roku.
mgr Kot Anna – (1998-2000), nauczyciel matematyki
mgr Kowalczyk Włodzimierz – (2002-2013), nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Kowalski Paweł – (2011-2014), nauczyciel języka niemieckiego
mgr Kozieł Paweł – (1996-1998), nauczyciel informatyki, matematyki
mgr Kożuch-Sierociuk Renata – nauczyciel bibliotekarz od 2012
mgr Król Agnieszka – nauczyciel wychowania fizycznego i podstaw przedsiębiorczości od 1996 roku
mgr Kuśmierz Monika – nauczyciel matematyki od 2000 roku
mgr Laskowska Jolanta - (1995 – 2009), nauczyciel matematyki
mgr Lipińska Ewa – (1996 - 2011), nauczyciel języka angielskiego. Na emeryturze od 2011 roku.
mgr Miazek–Banach Marzena – nauczyciel języka angielskiego od 2006 roku
mgr Michalec Piotr – (1999-2008), nauczyciel geografii
mgr Mikołajewska Anna – (2004-2007), pedagog szkolny
mgr Milewska Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego od 2007 roku
mgr Niewęgłowska Agata - nauczyciel matematyki od 2018 roku
mgr Nurzyński Maciej – (2006-2008), nauczyciel języka polskiego
mgr Oleszkiewicz Stanisław – (1993 – 2012) nauczyciel języka rosyjskiego i przysposobie-nia obronnego. Na emeryturze od 2012 roku.
dr Okoń Marek – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie od 2008 roku. Na emeryturze od 2015 roku.
ks. mgr Osipacz Grzegorz – (2006-2008), nauczyciel religii
mgr Pastuch Dymitr – nauczyciel języka angielskiego od 2002 roku
ks. mgr Paszkiewicz Paweł – (2008-2011), nauczyciel religii
mgr Pieniak Andrzej – (1998-2001), nauczyciel informatyki
mgr Peryt Krystyna – (1999-2001), nauczyciel przedmiotów zawodowych w liceum profilowanym
mgr Płudowski Piotr – (2014-2016) nauczyciel geografii
mgr Przeździak Małgorzata – (2012 - 2015), nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
ks. mgr Rękawek Jarosław – (2004-2006), nauczyciel religii
ks. mgr Sawiuk Piotr – (2008-2013), nauczyciel religii
mgr Sawczuk Lidia – (1994- 2004), nauczyciel biologii. Na emeryturze od 2004 roku. Zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin do 2007 roku.
mgr inż. Sierakowski Jarosław –nauczyciel fizyki od 2007 roku
mgr Słodkowski Rafał – nauczyciel wychowania fizycznego od 2000 roku
mgr Smolarz Ryszard – (1994-2001), nauczyciel geografii
mgr Stadnik–Kowalczyk Elżbieta – nauczyciel języka rosyjskiego od 2004 roku
mgr Sygnecka Hanna – (1998- 2016), nauczyciel języka niemieckiego. Na emeryturze od 2016 roku.
mgr Szczygielska Joanna – (2006-2013), nauczyciel biologii
ks. mgr Szpura Andrzej – (2000-2004), nauczyciel religii
mgr Uszko Dorota – nauczyciel geografii od 2008 roku
ks. dr Wiatrak Paweł – (1997-2000), nauczyciel religii
mgr Wierzchowska Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego od 2011 roku
ks. mgr Wojtkowicz Artur – (2013-2018) - nauczyciel religii 
mgr Wójcikowski Tadeusz – (2004-2007), (2014-2018) nauczyciel fizyki
mgr Zalewski Zygmunt – nauczyciel historii od 1995 roku
mgr Zdanikowska Renata – nauczyciel języka polskiego od 2009 roku
mgr Zielonka Małgorzata – (2007-2009), nauczyciel chemii
mgr Ziomek Janusz – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa od 2004 roku
mgr Żach Joanna – (1999-2003), nauczyciel biologii
mgr Żaromska Marzena – nauczyciel wychowania fizycznego od 1999 roku

 

Początek strony