• RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
 • Statut IV Liceum Ogólnokształcącego
 • Regulamin organizacji wycieczek i imprez

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

SZANOWNI PAŃSTWO!

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE /ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych/ ( Dz. U. L. 11 z 4.5.2016) IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców oraz opiekunów prawnych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. A. Kryńskiego 10, 21-400 Łuków reprezentowany przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych IV Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie możliwy jest pod numerem telefonu (25) 798 26 39;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, zawartych umów oraz w interesie publicznym na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przedmiotowej zgody;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy powszechnie obowiązującego prawa, bądź inne podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3;
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
  2. usunięcia danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania;
  4. wniesienia sprzeciwu;
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. U. L. 11 z 4.5.2016)
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy (jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa) lub dobrowolny (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).
 8. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań IV Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie w sprawach Państwa dotyczących.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych :
Jarosław Sierakowski
tel.: (25) 798 26 39

 

 

Statut IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie

REGULAMIN  ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH  IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  IM. JANA PAWŁA II