• Historia Szkoły
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Medal Jana Pawła II
 • Klasy i wychowawcy

Historia Szkoły

     Historia IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie rozpoczyna się w czerwcu 1992 roku, kiedy to zostało powołane II Liceum Ogólnokształcące. Źródłem pomysłu na utworzenie naszej szkoły była wolna baza dydaktyczna przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra pedagogiczna po likwidowanym Liceum Medycznym.

    Niedobór szkół ponadpodstawowych w rejonie Łukowa oraz rozpoczęcie budowy nowoczesnego budynku szkoły, a przede wszystkim podjęte przez Dyrektor Longinę Król starania w Kuratorium Oświaty w Siedlcach i Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego, doprowadziły do przyjęcia w roku szkolnym 1992/93 klasy pierwszej w liczbie 34 uczniów. Realizowano w niej autorski program, opracowany przez nauczycieli zawodu Liceum Medycznego , obejmujący przedmioty: -

 • Propedeutyka zdrowia i choroby
 • Zabiegi w ratowaniu zdrowia i życia
 • Higiena kobiety i zdrowia dziecka

Projekt programu autorskiego zatwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kolejnych latach sukcesywnie zwiększała się liczba oddziałów klas pierwszych.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii było przeniesienie szkoły, 22 grudnia 1995r., do nowoczesnego, dobrze wyposażonego w pomoce dydaktyczne budynku na ulicy Kryńskiego 10.

    Pierwsi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego ukończyli szkołę w czerwcu 1996 roku. W tym samym czasie oddano do użytku salę gimnastyczną, a rok później kompleks boisk sportowych z nowoczesną nawierzchnią syntetyczną.

    W roku szkolnym 1997/98 utworzono profil biologiczno-chemiczny i przyjęto młodzież klas ósmych do 5 oddziałów licealnych. Zwiększenie liczby uczniów, nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi, sprzyja rozwojowi zainteresowań młodzieży, przejawiających się w ich aktywnej pracy i osiągnięciach. W tym też roku 56 absolwentów otrzymuje świadectwa dojrzałości.

    W roku 1999/2000 utworzono dwa nowe kierunki kształcenia – ogólny z elementami edukacji zdrowotnej i biologiczno-chemiczno-ogólnego z rozszerzonym językiem angielskim i niemieckim. W tym tez roku w szkole uczy się 511 uczniów, a jej mury opuściło 230 absolwentów.

    Dynamiczny rozwój szkoły przyczynił się do rozpoczęcia prac nad wyborem patrona i sztandaru szkoły. Już w lutym 1996 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wychowawcy przedstawili kandydatów, których zgłosiła młodzież na godzinach wychowawczych. Rada Pedagogiczna do dalszego wyboru zakwalifikowała 4 kandydatów : B. Chącińskiego, S.Ostoję, K. Levitoux. Ks. Brzóskę. Po długiej dyskusji Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dokonała wyboru na Patrona Szkoły doktora Bronisława Chącińskiego. Nie był to wybór ostateczny. Temat odroczono, aby ponownie powrócić do niego w roku 1998. Na kolejnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej wysunięto nowego kandydata – Jana Pawła II. Dnia 14 grudnia 1998 roku pani dyrektor Longina Król przedstawiła wyniki deklaracji poszczególnych klas w związku z wyborem patrona szkoły. Propozycję wyboru Jana Pawła II na Patrona szkoły poparło 433 uczniów, natomiast jedynie 23 osoby wstrzymały się od głosu.

Od nowego roku rozpoczęto intensywne prace, mające na celu przygotowanie i realizacje projektu, które ujęto w szczegółowy harmonogram:

 • Zaangażowanie się w budowę pomnika Papieża w Łukowie (zbieranie cegiełek) – maj/czerwiec 1999
 • Kontakty z innymi szkołami noszącymi imię Jana Pawła II
 • Zorganizowanie wieczoru poezji autorstwa Karola Wojtyły oraz wystawienie sztuki „Brat naszego Boga”,
 • Doposażenie biblioteki w dzieła Patrona,
 • Udział młodzieży w konkursach związanych z osobą Papieża
 • Poznanie przemówień papieskich oraz filmów o Papieżu
 • Udział uczniów w służbie porządkowej w czasie wizyty Papieża w Siedlcach
 • Pielgrzymka do Wadowic oraz miejsc związanych z Patronem

Równolegle młodzież rozpoczęła prace nad graficznym projektem sztandaru szkoły.

    Dnia 8 stycznia 1999 roku komisja ustalona przez dyrektora szkoły rozważyła propozycje wzoru sztandaru II Liceum Ogólnokształcącego. Podjęto decyzje, że strona główna płata o kolorze czerwonym będzie zawierała wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod godłem zamieszczony będzie łukiem napis : Bóg, Honor, Ojczyzna. Wizerunek orła białego zostanie wyhaftowany kolorem srebrnym, korona , szpony, dziób w kolorze złotym. Napis Bóg, Honor, Ojczyzna – w kolorze białym. Rozważając wygląd strony odwrotnej, dyskusja dotyczyła tego, czy płat powinien zawierać wizerunek patrona czy wybrać propozycje, dotyczące bardziej ogólnej symboliki. Ostatecznie nauczyciele i młodzież wybrała wzór płata opracowany przez uczennicę klasy Ib Martę Juchniewicz. Zgodnie z propozycją projektu, płat lewy przedstawia na błękitnym tle stylizowany wizerunek globu ziemskiego w kolorze starego złota i ukośnie na nim umieszczone gęsie pióro, wyhaftowane białą nicią w różnych odcieniach. W otoku od lewej widnieje napis: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie. Symbolika tej strony jest następująca: Kula ziemska wyobraża odrodzenie, także nieśmiertelność, wieczność, wolę i potęgę polską; świętość, mądrość, a więc wartości, które wynikają z nauki Jana Pawła II. Podobną wymowę ma złoto – symbol boskości, godności, doskonałości, mądrości, wszystkiego, co ważne i wartościowe również w sferze ducha. Kolor tła – błękit – jest symbolem trwałości i wieczności. Nasuwa się więc interpretacja, że nauka Patrona Szkoły ma wymiar ponadczasowy. Pióro – symbol najbardziej wyrazisty i znany młodzieży jako metafora talentu poetyckiego, natchnienia, poezji. Pióro to także dobra myśl, dobre słowo, dobry uczynek. Jest też symbolem władzy najwyższej danej od nieba i w tym znaczeniu umieszczone jest m.in. na czterech narożnych słupkach baldachimów papieży i monarchów. Oznacza władzę, autorytet, łaski, sprawiedliwość rozprzestrzenione na czterech końcach świata. Symbolika tej strony sztandaru oddaje w pełni przesłania papieża Jana Pawła II i wyraża wynikające z tych przesłań wartości ważne dla młodego pokolenia.

    Dnia 18 stycznia 1999 roku otrzymaliśmy od Księdza Biskupa Ordynariusza Doktora Jana Wiktora Nowaka oficjalną pisemną zgodę na nadanie II Liceum Ogólnokształcącemu w Łukowie imienia Jana Pawła II. Następnie wystąpiliśmy do Kuratorium Oświaty w Lublinie z wnioskiem o zaopiniowanie pracy z Patronem. Po otrzymaniu pozytywnej oceny, dyrektor szkoły p. Longina Król wystąpiła do organu prowadzącego tj. Starostwa w Łukowie o zatwierdzenie imienia szkoły i wzoru sztandaru.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 1999 roku, przedstawiono harmonogram uroczystości nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru. Przydzielono nauczycielom poszczególne zadania.

Uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz sztandaru szkoły odbyła się 14 października 1999roku.

Jan Paweł II wiedział o istnieniu naszej szkoły. W lipcu 2001 roku miała miejsce pielgrzymka nauczycieli do Rzymu, z której uczestnicy przywieźli dla szkoły błogosławieństwo Papieża. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2001 roku, odczytany został list z Watykanu, w którym Jan Paweł II podziękował za życzenia przesłane z okazji urodzin.

    Nasza szkoła corocznie uczestniczy w październikowych Zjazdach Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II, odbywających się w Częstochowie. Święto szkoły natomiast obchodzone jest 16 października jako Dzień Patrona Szkoły, a wartości, które głosił patron szkoły są realizowane w procesie wychowania młodzieży i stanowią część szkolnego planu wychowawczego. Zgodnie z nauką Jana Pawła II jednym z najważniejszych celów wychowawczych ma być wyrabianie szacunku dla drugiego człowieka, poszanowanie godności osobistej i pełnej akceptacji.

    Od roku 2005 tradycją szkoły zostało przyznawanie Medalu Jana Pawła II absolwentom, którzy w ciągu całego pobytu w szkole wyróżnili się szczególnymi zasługami. Ustalono kryteria przyznawania tego wyróżnienia. Kryteria:

 • Aktywny udział w uroczystościach szkolnych
 • Godne reprezentowanie szkoły
 • Życie i postępowanie zgodne z naukami Patrona Jana Pawła II
 • Dobre wyniki w nauce
 • Wzorowe zachowanie
 • Odpowiedzialne wykonywanie swoich obowiązków
 • Dobra reputacja w klasie i w szkole
 • Nie posiadanie nałogów
 • Pozytywna opinia wychowawców i nauczycieli

    W związku z wejściem do szkół średnich III etapu reformy, z dniem 1 września 2002 roku nasza placówka został szkołą ponadgimnazjalną i od tej pory II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II przyjęło nazwę zespołu Szkół Nr 4. W skład Zespołu wchodziły: II Liceum Ogólnokształcące im. Jan Pawła II oraz II Liceum Profilowane.

    30 sierpnia 2006 roku Rada Powiatu w Łukowie uchwaliła zmianę nazwy szkoły z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz II Liceum profilowanego na IV Liceum Ogólnokształcące i IV Liceum Profilowane, funkcjonujące pod wspólna nazwą Zespołu Szkół Nr 4.

    Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10 stycznia 2012 roku, dyrektor Zygmunt Zalewski przedstawił wniosek o wyłączenie z dniem 31 sierpnia 2012 roku IV Liceum ogólnokształcącego im. Jana Pawła II z Zespołu Szkół Nr 4. W uzasadnieniu przekazał, że z dniem 31 sierpnia 2008 roku nastąpiła likwidacja IV Liceum Profilowanego i kształcenie odbywa się tylko w jednym typie szkoły ponadgimnazjalnej, tj. liceum ogólnokształcącym. W związku z tym od 1 września 2012 roku szkoła funkcjonuje pod nazwą IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Typowanie za rok szkolny:

 • 1996/1997 – Anna Gradziej (1A) - średnia 4,92
 • 1997/1998 – Karolina Walczak (1A) - średnia 5,14
 • 1998/1999 – Anna Gradziej (3A) - średnia 5,16
 • 1999/2000 – Wioletta Mirek (1C)
 • 2000/2001 – Krzysztof Fornal (1C)
 • 2002/2003 – Krzysztof Fornal - średnia 5,46
 • 2003/2004 – Joanna Jakubik (4B)LO - średnia 5,45 i Katarzyna Baran (1A)LP - średnia 5,07
 • 2004/2005 – Monika Stępnicka LP i Kamil Skwarek LO
 • 2005/2006 – Kamil Skwarek LO i Dagmara Miłosz LP
 • 2006/2007 – Magdalena Kopeć (2C)LO i Karolina Gajowa (1)LP
 • 2007/2008 – Katarzyna Dmowska (2D) i Anna Sikora (2)LP
 • 2008/2009 – Marlena Konstanty
 • 2009/2010 – Tomasz Wojtaszek
 • 2010/2011 – Władysław Jaroszuk
 • 2011/2012 – Martyna Kuczyńska
 • 2012/2013 – Radosław Józwik
 • 2013/2014 – Magdalena Golba - średnia 5,56
 • 2014/2015 – Piotr Machowiec (2B) - średnia 5, 75
 • 2015/2016 – Piotr Machowiec (3B) - średnia 6, 00
 • 2016/2017 – Natalia Winiarska (3B)
 • 2017/2018 – Maciej Rola - średnia 5,34
 • 2018/2019 – Ewa Poźniak (2A) LO - średnia 5,63

Medal Jana Pawła II

 • 2005/2006 – Emilia Dębowska, Natalia Żabicka Ewa Kamecka
 • 2006/2007 – Magda Kopeć, Magda Kazana Łukasz Szczygielski
 • 2007/2008 – Katarzyna Pieńkosz Magdalena Osiak Dorota Gajo
 • 2008/2009 – Bartosz Siwiak
 • 2009/2010 – Paweł Prusak, Patrycja Michalak, Marlena Konstanty
 • 2010/2011 – Tomasz Wojtaszek, Marcin Sosnowski
 • 2011/2012 – Władysław Jaroszuk, Jakub Przybysz
 • 2012/2013 – Piotr Grzebisz, Bartosz Osiak, Martyna Kuczyńska
 • 2013/2014 – Radosław Jóźwik, Monika Kowalczyk, Katarzyna Karwowska
 • 2014/2015 – Magdalena Golba (3A)
 • 2015/2016 – Piotr Machowiec, Kamil Brojek
 • 2016/2017 – Kinga Burdach
 • 2017-2018 – Jakub Niedziółka, Kamil Modrzewski
 • 2018-2019 – Magdalena Rosłoń

Klasy i wychowawcy

 • 1992-1993 Kl. 1 - Danuta Koć
 • 1993-1994 Kl. 1A –Alina Goławska, Kl. 1B - Stanisław Oleszkiewicz
 • 1994-1995 Kl. 1A – Lidia Sawczuk, Kl. 1B – Janina Dragun
 • 1995-1996 Kl. 1A – Małgorzata Nowak, od klasy 2– Ewa Kosińska, Kl. 1B - Ewa Lipińska, w klasie 2 Paweł Kozieł, kl. 3 Lipińska, Kl. 1C - Ryszard Smolarz
 • 1996-1997 Kl. 1A- Hanna Sygnecka Kl. 1B – Zygmunt Zalewski Kl. 1C- Danuta Koć
 • 1997-1998 Kl. 1A – Agnieszka Piechowicz, w klasie 4- Wojciech Smyk, Kl. 1B – Stanisław Oleszkiewicz, Kl. 1C – Paweł Kozieł, od II sem. (czerwiec) mgr Lech Kędzierski, w klasie 4 Rafał Słodkowski
 • 1998-1999 Kl. 1A – Lidia Sawczuk, Kl. 1B – Joanna Hawryluk – Machowiec, Kl. 1C – Zofia Kamola, Kl. 1D – Zofia Kamola, w klasie 2 -3 Andrzej Franczuk , w kl. 4 - Jolanta Laskowska, Kl. 1E - mgr Anna Kot, w klasie 2-3 Renata Pieńkus, w kl. 4 – Monika Kuśmierz
 • 1999-2000 Kl. 1A - Marzena Żaromska, Kl. 1B – Piotr Michalec, w klasie 3 Agnieszka Król, Kl. 1C – Ewa Lipińska, Kl. 1D – Ewa Kosińska, Kl. 1E – Joanna Żach, w klasie 3 Hanna Czajkowska
 • 2000-2001 Kl. 1A – Zygmunt Zalewski, Kl. 1B –Danuta Koć, Kl. 1C –Agnieszka Długosz, od klasy 2- Stanisław Oleszkiewicz, Kl. 1D – Aneta Izdebska – Chadaj, Kl. 1E – Wanda Kępa, od klasy 3 wychowawcą Jolanta Laskowska, Kl. 1F – Hanna Sygnecka
 • 2001-2002 Brak informacji w protokołach na temat klas pierwszych
 • 2002-2003 1A – Joanna Hawryluk – Machowiec, 1B – Lidia Sawczuk, 1C – Piotr Michalec, 1D - Rafał Słodkowski, 1E – Monika Kuśmierz, w klasie 3 zmiana wychowawcy Stanisław Oleszkiewicz, 1LP – Zofia Kamola
 • 2003-2004 Kl. 1A – Ewa Kosińska, Kl. 1B – Agnieszka Król, Kl. 1C – Marzena Żaromska, Kl. 1D – Agnieszka Kopeć, Kl. 1 LP – Ewa Lipińska
 • 2004-2005 Kl. 1A – Aneta Izdebska – Chadaj, Kl. 1B – Hanna Sygnecka, Kl. 1C – Danuta Koć, Kl. 1D - Zygmunt Zalewski, Kl. 1E – Włodzimierz Kowalczyk, Kl. 1LP – Katarzyna Grzyb, w klasie 3 Agnieszka Król
 • 2005- 2006 Kl. 1A – Joanna Hawryluk – Machowiec, Kl. 1B – Małgorzata Wierzchowska, w klasie 2 wychowawcą Hanna Sygnecka, Kl. 1C – Stanisław Oleszkiewicz, Kl. 1D – Rafał Słodkowski, Kl. 1E – Piotr Michalec, w klasie 3 wychowawcą Jolanta Laskowska, Kl. 1 LP – Zofia Kamola
 • 2006-2007 Kl. 1A – Ewa Kosińska, Kl. 1B – Agnieszka Król, Kl. 1C – Marzena Żaromska, Kl. 1D – Agnieszka Kopeć, Kl. 1E – Janusz Ziomek
 • 2007-2008 Kl. 1A- Aneta Izdebska – Chadaj, Kl. 1 B – Jarosław Sierakowski, Kl. 1C- Zygmunt Zalewski, Kl. 1D – Katarzyna Grzyb, Kl. 1E – Monika Kuśmierz, Kl. 1F – Włodzimierz Kowalczyk, Kl. 1G – Marzena Miazek – Banach
 • 2008-2009 Kl. 1A – Katarzyna Dąbrowska, Kl. 1B –Zofia Kamola, Kl. 1C – Joanna Hawryluk - Machowiec, Kl. 1D – Hanna Sygnecka, Kl. 1E – Elżbieta Stadnik – Kowalczyk, Kl. 1F – Rafał Słodkowski
 • 2009-2010 Kl. 1A – Ewa Kosińska, Kl. 1B- Marzena Żaromska, Kl. 1C- Janusz Ziomek, Kl. 1D – Agnieszka Kopeć, Kl. 1E – Agnieszka Król
 • 2010-2011 Kl. 1A – Jarosław Sierakowski, Kl. 1B – Katarzyna Grzyb, Kl. 1C – Marzena Miazek – Banach, Kl. 1D – Monika Kuśmierz, Kl. 1E – Renata Zdanikowska, Kl. 1F – Stanisław Oleszkiewicz/ Włodzimierz Kowalczyk, Kl. 1G – Dorota Uszko
 • 2011-2012 Kl. 1A – Aneta Izdebska – Chadaj, Kl. 1B – Joanna Hawryluk – Machowiec, Kl. 1C – Elżbieta Stadnik – Kowalczyk, Dymitr Pastuch, Kl. 1D – Hanna Sygnecka, w klasie 2 Rafał Słodkowski, Kl. 1E – Zofia Kamola, Kl. 1F – Katarzyna Dąbrowska, kl. 3 Marcin Borkowski
 • 2012-2013 Kl. 1A – Ewa Kosińska, Kl. 1B – Agnieszka Kopeć, Kl. 1C – Małgorzata Wierzchowska, Kl. 1 D – Janusz Ziomek, Kl. 1E – Agnieszka Król
 • 2013-2014 Kl. 1A – Marzena Miazek – Banach, Kl. 1B – Katarzyna Grzyb, Kl. 1C – Elżbieta Stadnik – Kowalczyk, Kl. 1 D – Monika Kuśmierz, Kl. 1 E – Renata Zdanikowska
 • 2014-2015 Kl. 1A –Aneta Izdebska – Chadaj, Kl. 1B - Joanna Hawryluk - Machowiec, Kl. 1 C – Marzena Żaromska, Kl. 1D – Zofia Kamola, Kl. 1E – Dorota Uszko, Kl. 1F – Rafał Słodkowski
 • 2015-2016 Kl. 1A –Agnieszka Kopeć, Kl. 1B - Agnieszka Cieślak, Kl. 1 C – Janusz Ziomek, Kl. 1D – Katarzyna Milewska, w klasie 2 Marta Borkowska, Kl. 1E – Dymitr Pastuch, Kl. 1F – Agnieszka Król
 • 2016-2017 Kl. 1A – Renata Zdanikowska, Kl. 1B - Katarzyna Grzyb, Kl. 1C – Marzena Miazek – Banach, Kl. 1D – Monika Kuśmierz, Kl. 1 E – Elżbieta Stadnik – Kowalczyk
 • 2017- 2018 Kl. 1A – Aneta Izdebska – Chadaj, Kl. 1B - Joanna Hawryluk – Machowiec, Kl. 1C – Magdalena Kępa, Kl. 1D – Marzena Żaromska, Kl. 1E – Dorota Uszko
 • 2018-2019 Kl.1A – Hanna Konstanta, KL.1B –Barbara Frankowska, Kl.1C – Agnieszka Kopeć, Kl. 1D – Agnieszka Król
 • 2019-2020 Kl. I App –Agata Niewęgłowska, Kl.I Bpp – Renata Zdanikowska, Kl I Cpp – Agnieszka Cieślak, Kl. I Dpp – Elżbieta Stadnik – Kowalczyk, Kl I Apg – Katarzyna Milewska, Kl.I Bpg – Katarzyna Grzyb, Kl. I Cpg – Marzena Miazek – Banach, Kl. I Dpg – Monika Kuśmierz