Psycholog Marta Borkowska
Gabinet psychologa: I piętro, pokój 110
Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800-1230 800-1230 800-1230 800-1230 800-1200

Najważniejszym celem pracy psychologa jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom.

Podstawowymi zadaniami psychologa są:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole.
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Przydatne linki: