Psycholog Marta Borkowska
Gabinet: I piętro, pokój 110
Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
800-1200 1015-1515 800-1200 1015-1515 800-1200

Najważniejszym celem pracy psychologa jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom.

Podstawowymi zadaniami psychologa są:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole.
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.


Pedagog Daniel Rychlik

Gabinet: I piętro, pokój 110
Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1015-1515 800-1300 1030-1515 800-1200 1200-1515

Zakres obowiązków pedagoga szkolnego:

 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole.
 2. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 4. Poradnictwo i zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów liceum.
 5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Poradnictwo i udzielanie wsparcia rodzicom uczniów.
 7. Wspieranie wychowawców i nauczycieli.

Przydatne linki: